پیوندهای مرتبط
sigplus
ad02.jpg

سید علیرضا شجاعی، با سابقه معاون برنامه ریزی در وزارت صمت از متولیان تشیکل انجمن مهندسی صنایع ایران و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی است. [بیشتر]

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیآت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی و نیز مدیر مرکز تعالی سازمانی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی می باشد.