لزوم توجه به بیوریتم افراد در کسب و کارلازمه موفقیت در یک کسب و کار شناخت بیوریتم افراد است چرا که بیوریتم بیانگر تمامی خصوصیات فیزیکی، روحـی وذهنی افراد در روزهای مختلف عمر آنان است.   بدون شک با در نظـر گـرفتن ایـن شـاخص هـا در موقعیت های مختلف کاری می توان هر چه بهتر و سریعتـر بـه اهـداف سـازمانی دسـت یافت.بیوریتم (نبض حیات یا زیست آه…
نقش منتورینگ بر توسعه کسب و کار / پدرها در زندگی سنتی اغلب منتور بودندپدرها در زندگی سنتی اغلب منتور بودند یعنی کسب و کار خود را در حجره ها، مغازه ها و کاروانسراها به فرزندان خود یاد می دادند.     نفر بعد از استاد در این سیستم «خلیفه» و بقیه را شاگرد می گفتند.خلیفه به کوچک ترها یاد می داد و استاد بزرگ نیز هر آنچه می دانست به خلیفه می آموخت.هفت تا هشت نفر در یک کارگاه…
پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.