لازمه موفقیت در یک کسب و کار شناخت بیوریتم افراد است چرا که بیوریتم بیانگر تمامی خصوصیات فیزیکی، روحـی وذهنی افراد در روزهای مختلف عمر آنان است.

 بدون شک با در نظـر گـرفتن ایـن شـاخص هـا در موقعیت های مختلف کاری می توان هر چه بهتر و سریعتـر بـه اهـداف سـازمانی دسـت یافت.

بیوریتم (نبض حیات یا زیست آهنگ حیاتی) بیش از ۱۰۰ سال پیش بوسیله پژوهشگران مختلف از جمله یکی از دوستان نزدیک فروید و همچنین پژوهشگران حوزه علوم مهندسی مورد توجه قرار گرفته است.

انسان از یکسری سیکل های منظم سینوسی مانند سیکل ۲۸ روزه احساسات، سیکل ۳۳ روزه فکری و منطق و ...تبعیت می کند.

این سیکل ها چون به شکل سینوسی حرکت می کنند فاز های مثبت و منفی دارند برای مثال در سیکل ۲۸ روزه احساسات ۱۴ روز در فاز مثبت و ۱۴ روز دیگر در فاز منفی است.

همچنین در سیکل دوره فکری و منطق که ۳۳ روزه است ۱۶,۵ روز انسان خیلی راحت می تواند استدلال و تفکر بالایی داشته باشد و در ۱۶.۵ روز دیگر این چنین نیست به عبارتی تمرکز ذهنی ندارد.

یکی از موارد اساسی که در خصوص این سیکل ها وجود دارد در مواقعی است که این سیکل ها خط زمان را قطع می کنند.

اگر این سیکل ها یک خط زمان را قطع کند «یک روز بحرانی»، اگر این سیکل ها دو خط زمان را قطع کند «دو روز بحرانی» و اگر این سیکل ها سه خط زمان را قطع کند «روز بسیار بحرانی» خواهد بود.

معنا و مفهوم این حرف اینکه به فرض شخص به لحاظ قدرت بدنی در سیکل منفی باشد مانندکارگری که در اسکله، کارخانه و... در حال کار است یا اگر در سیکل منفی قدرت تفکر و استدلال باشد مانند مدیر عامل یک شرکت که می خواهد در یک جلسه مذاکره شرکت کند احتمال اینکه این شخص مرتکب خطا شود بسیار زیاد است.

بیوریتم ها در زمان تولد انسان صفر هستند و پس از ۱۰ هزار و ۳۲۶ روز یعنی حوالی ۳۰ سالگی و همینطور پس از ۲۱ هزار و ۲۵۳ روز یعنی حوالی ۵۹ سالگی دوباره صفر می شوند.

دانستن بیوریتم ها یکی از مواردی است که می تواند در موفقیت کسب و کار بسیار موثر و مفید باشد چرا که هر کسب و کاری از سه رکن اصلی مانند موضوع کسب و کار، قوانین و روابط حاکم بر کسب و کار و از همه مهمتر عامل انسانی تشکیل شده است.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد