موانع سازمانی خلاقیتمدیران سازمان ها برای دستیابی به اهداف و برنامه های خود باید زمینه و شرایط لازم برای بروز و ظهور خلاقیت و نوآوری را در بین کارکنان به بهترین وجه ممکن فراهم کنند.   نقش مدیران در بحث خلاقیت و نوآوری در سازمان ها بسیار پر رنگ و برجسته است. خلاقیت و نوآوری درسازمان یعنی ارائه فکر و طرح جدید با این هدف…
پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.