ورزیدگی فرهنگی شرط تعالی سازمانیچنانچه بخواهیم تعالی یک سازمان را شاهد باشیم و آن سازمان به استفاده‌ی حداکثری در رابطه با ارزش‌ها و باور‌های شرکت و مزایای رقابتی نائل آید، مدیران آن باید به مسئولیت اجتماعی مسلط باشند.     رئیس دانشگاه خاتم با بیان اینکه در صورت تسلط مدیران به مسئولیت اجتماعی، سرمایه انسانی نیز به مدیر خود افتخار…
پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.