مستندات مدیریت‌شده توسط سیدعلیرضا شجاعی

مستندات سیدعلیرضا شجاعی

اندیشکده تجارت

اندیشکده بازرگانی

گزارش‌ها و کتاب‌های تک‌جلدی

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.