کانال‌های ارتباطیانجمن‌های علمی ایران انجمن‌های صنعتی، مدیریتی و صادراتی دانشکده‌های مهندسی صنایع سراسر کشور دانش‌آموختگان مهندسی صنایع و بعضا رشته‌های دیگر جمعی از مدیران عامل، مدیران آموزش و کارشناسان صنعتی، اقتصادی و فرهنگی
عضویت در تشکل‌ها و انجمن‌هاعضو خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی عضو کانون تفکر بسیج وزارت بازرگانی مسوول کانون تفکر بسیج سازمان توسعه تجارت ایران و نمایشگاه بین‌المللی تهران همکاری با بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران عضو بانک اطلاعات مدیران تجاری، اقتصادی و صنعتی کشور عضو دفتر مطالعات زیربنایی شبکه نخبگان و پژوهشگران مرک…
لوح‌ها و تقدیرنامه‌هاافتخارات کسب‌شده ردیف موضوع سال # 1 قدردانی معاون اول رییس جمهوری از اقدامات در زمان تصدی مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 1390   2 تندیس و لوح مدیر جوان نمونه از جشنواره مدیران جوان نمونه 1390   3 لوح تقدیر تدوین برنامه‌های سال 1390 وزارت بازرگ…

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد