پایگاه اطلاع‌رسانی سیدعلیرضا شجاعی- Shojaei.irانجمن‌های علمی ایران

انجمن‌های صنعتی، مدیریتی و صادراتی

دانشکده‌های مهندسی صنایع سراسر کشور

دانش‌آموختگان مهندسی صنایع و بعضا رشته‌های دیگر

جمعی از مدیران عامل، مدیران آموزش و کارشناسان صنعتی، اقتصادی و فرهنگی

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد