گردهمایی 45 انجمن مهندسی صنایعچهل و پنجمین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران 30 مهرماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. 

این گردهمایی، اولین نشست از سلسله نشست های 5 گانه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بود که به موضوعات مرتبط با سه محور کنفرانس پرداخت.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد