به منظور فرهنگ سازی “سال حمایت از کالای ایرانی” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

 

 

قابل توجه مدیران، برنامه ریزان، سیاستگذاران و صنعتگران کشور:
به منظور فرهنگ سازی “سال حمایت از کالای ایرانی” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

در این شماره می خوانید:
چگونگی و الزامات حمایت از کالای ایرانی
بازگشت اعتماد مردمی به کالای ایرانی
رفرم رفتاری برای حمایت از کالای ایرانی
چهار پایه حمایت از کالای ایرانی
موانع عینی و ذهنی پیش پای کالای ایرانی
سلام اقتصاد به کالای ایرانی
نقش نظام بانکی در حمایت از کالای ایرانی و …

گفتنی است ماهنامه تدبیر به صاحب امتیازی سازمان مدیریت صنعتی و سردبیری سید علیرضا شجاعی منتشر می شود و بیش از 28 سال سابقه انتشار دارد. 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.