به منظور فرهنگ سازی “سال حمایت از کالای ایرانی” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

 

 

قابل توجه مدیران، برنامه ریزان، سیاستگذاران و صنعتگران کشور:
به منظور فرهنگ سازی “سال حمایت از کالای ایرانی” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

در این شماره می خوانید:
چگونگی و الزامات حمایت از کالای ایرانی
بازگشت اعتماد مردمی به کالای ایرانی
رفرم رفتاری برای حمایت از کالای ایرانی
چهار پایه حمایت از کالای ایرانی
موانع عینی و ذهنی پیش پای کالای ایرانی
سلام اقتصاد به کالای ایرانی
نقش نظام بانکی در حمایت از کالای ایرانی و …

گفتنی است ماهنامه تدبیر به صاحب امتیازی سازمان مدیریت صنعتی و سردبیری سید علیرضا شجاعی منتشر می شود و بیش از 28 سال سابقه انتشار دارد. 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد