در آستانه برگزاری روز حمایت از صنایع کوچک ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع "مدیریت در صنایع کوچک و متوسط" منتشر شد.

 
 
 

این ویژه نامه به منظور تحلیل و بررسی " مدیریت در صنایع کوچک و متوسط " و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در این زمینه منتشر شده است.

مدیریت در صنایع کوچک و متوسط، مدیریتی متفاوت با صنایع بزرگ، معرفی طرح توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط، سند توسعه صنایع کوچک، آماده ورود به میدان، آسمان صنایع کوچک آفتابی می شود و SME ها در جهان و ... ازموضوعاتی است که در این شماره ماهنامه تدبیر بدان پرداخته شده است.

گفتنی است، این نشریه به صاحب امتیازی سازمان مدیریت صنعتی و سردبیری سید علیرضا شجاعی به تحلیل وضعیت بخش های مختلف صنعتی می پردازد که در این نسخه به جایگاه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه بخش خصوصی و دولت اشاره شده است.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد