جايزه ملّی تعالي سازماني، بر اساس ارزيابي عملكرد و با توجه به ميزان استقرار نظام هاي مديريتي، نگاه سيستمي و جامع به تمام فعاليت‌هاي سازمان داشته و به سازمان هاي برتر ايراني كه حائز شرايط بوده و به حد نصاب‌هاي تعيين شده دست يابند، بطور سالانه اعطاء مي‌شود.

 

 

ارزيابي بر اساس معيارهاي الگوی تعالي سازماني صورت مي‌پذيرد. اين الگو تمامي زواياي سازمان‌ها را در نظر گرفته و رويكردها و نتايج را بطور متوازن مورد ارزيابي قرار می‌دهد.. كلّيه سازمان‌هاي كشورمان در يكي از پنج بخش زير متناسب با نوع فعاليت خود مي‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند:

  • ساخت و توليد
  • خدمات
  • سلامت
  • آموزش
  • عمومي ( غير انتفاعي)

جايزه تعالي سازماني داراي سه سطح متمايز است كه تقاضا براي هر كدام از اين سطوح مستلزم رعايت و دارا بودن شرايط خاص آن سطح است:

  • سطح گواهي تعهد به تعالي
  • سطح تقديرنامه براي تعالي
  • سطح تنديس ها

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد