اولین جلسه کمیته علمی هفدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی مورخ 17 اردیبهشت ماه در مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. 

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.