رادیو اقتصاد در برنامه "رویش" سه شنبه ۱۵ مرداد ماه، زمینه های رشد کسب و کار در شرایط ناپایدار را با حضور سیدعلیرضا شجاعی نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و مدرس تكنیك های حل خلاق مسأله و تصمیم گیری بررسی می کند.

 

 

در شرایط ناپایدار، کسب و کار با چه مسائل و موضوعاتی روبروست؟

آیا رشد دادن کسب و کار در شرایط ناپایدار امکان پذیر است؟

راهکارها چیست؟

از دیگر موارد مطرح خواهد بود.

این برنامه از ساعت ۰۸:۰۰ به مدت ۶۰ دقیقه پخش می شود.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.