امروز کانون ارزیابی مربوط به یکی از شرکت های تابعه شرکت سرزمین هوشمند برگزارشد. سید علیرضا شجاعی به عنوان ارزیاب و مصاحبه‌گر در این برنامه حضور داشت.

 

 

وی بیش از بیست سال سابقه حضور در کانون های ارزیابی و کانون های توسعه را به عنوان ارزیاب و مصاحبه گر دارد.

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.