مجمع عمومی انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران روز پنجشنبه 30 آبان ماه 1398 در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار و نخستین هیأت مدیره آن انتخاب شد.

 

 

در این مجمع که با حضور نماینده وزارت علوم  انجام شد، پس از استقرار هیأت رئیسه و ارائه توضیحات، انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن صورت گرفت و افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آرا شدند: 

آقایان مهدی غضنفری (دانشگاه علم و صنعت ایران)؛ محمد فتحیان (دانشگاه علم و صنعت ایران)؛ مجتبی رئیس صفری (علامه طباطبائی)؛ امیر جعفرپور (وزارت راه و شهرسازی)؛ سیدعلیرضا شجاعی (سازمان مدیریت صنعتی)؛ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان محمد جعفر تارخ (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) و شعبان الهی (دانشگاه تربیت مدرس) علی البدل اول و دوم شدند. 

 انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران با اخذ مجوز از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس گردیده است. این انجمن در راستاى اشاعه فرهنگ، توسعه دانش و ارتقاى سطح پژوهش در حوزه کارآفرینی در نظر دارد بین محققان و متخصصانى که به گونه اى با دانش موضوع انجمن و توسعه نظام هاى مربوطه سر و کار دارند، ارتباط برقرار نماید. ایجاد فضاى مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربیات، ایده ها و بررسى مسائل مشترک و صنفى اعضاء از جمله برنامه هاى انجمن است که در جهت تحقق این هدف تشکیل گردهمایی هـاى علمى مرتبط با موضوع کسب و کار های نوپا درسطح ملى، منطقه اى و بین المللى و اعزام نماینده به گردهمـایی هاى مشابه مد نظر است. همچنین ایجاد بانک هاى اطلاعاتى از آخرین دستاوردها و پیشرفت هاى علمى، انتشار کتب و نشریات و طراحى نرم افزارهاى مرتبط که می تواند بسیار سودمند باشد، در دستور کار قرار دارد. انجمن به عنوان ارگانى تخصصى در نظر دارد ضمن همکارى با نهادهاى ذیربط، در سیاستگذارى و تدوین قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار های نوپا مشارکت نماید.

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.