سید علیرضا شجاعی با حکم مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با حفظ سمت، سرپرست مدیریت توسعه شبکه نمایندگی ها شد. 

 

 

وی در حال حاضر مدیر تعالی سازمانی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی می باشد.

شایان ذکر است سازمان مدیریت صنعتی در اغلب استان های کشور دارای نمایندگی فعال است. 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.