شجاعی عضو هیأت موسس کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران شد. 

 

 

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با هدف ارتقای سطح فعالیت های دانش بنیان و فن آورانه از طریق ارتباط مؤثر و مستمر بین دانشگاه و شبکه دانش آموختگان و مراکز صنعتی مرتبط با آنها؛ بهره گیری از تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشکده؛ ایجاد ارتباطات سازمان یافته جهت تشکیل و توسعه اعضای همکار و تبادل نیازها، فرصت ها و ظرفیت های علمی و فنی و تحقیقاتی بخش های مختلف داخل و خارج از کشور به شبکه فوق تأسیس می گردد.

جمعی از اعضای شورای موسس در اولین جلسه این شورا در تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۹۸ در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی صنایع گردهم آمدند.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.