آخرین جلسه شورای سیاستگذاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع با حضور نمایندگان انجمن مهندسی صنایع ایران و ارکان علمی و اجرایی کنفرانس شانزدهم در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

 

 

در این جلسه که سید علیرضا شجاعی نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران حضور داشت ضمن مرور فعالیت های اجرایی و برنامه های علمی کنفرانس هماهنگی های نهایی بعمل آمد.

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.