پیرو دستور فرماندهی مرکز مقاومت بسیج وزارت بازرگانی و همزمان با سال نوآوری و شکوفایی، کانون تفکر بسیج پایگاه مقاومت سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تشکیل شد.

مهندس سیدعلیرضا شجاعی، رییس کانون تفکر ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به پیچیده شدن مسائل امروزه جهان، استفاده از راه حل‌های معمولی و کلیشه‌ای کارساز نبوده و نیاز به خلاقیت و نوآوری در حل مسائل است.

پیوندهای مرتبط
sigplus

مهندس سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایه گذاران کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و از متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه دفاع ملی است و هم اکنون مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی می باشد.