لزوم توجه به بیوریتم افراد در کسب و کارلازمه موفقیت در یک کسب و کار شناخت بیوریتم افراد است چرا که بیوریتم بیانگر تمامی خصوصیات فیزیکی، روحـی وذهنی افراد در روزهای مختلف عمر آنان است.   بدون شک با در نظـر گـرفتن ایـن شـاخص هـا در موقعیت های مختلف کاری می توان هر چه بهتر و سریعتـر بـه اهـداف سـازمانی دسـت یافت.بیوریتم (نبض حیات یا زیست آه…
نقش منتورینگ بر توسعه کسب و کار / پدرها در زندگی سنتی اغلب منتور بودندپدرها در زندگی سنتی اغلب منتور بودند یعنی کسب و کار خود را در حجره ها، مغازه ها و کاروانسراها به فرزندان خود یاد می دادند.     نفر بعد از استاد در این سیستم «خلیفه» و بقیه را شاگرد می گفتند.خلیفه به کوچک ترها یاد می داد و استاد بزرگ نیز هر آنچه می دانست به خلیفه می آموخت.هفت تا هشت نفر در یک کارگاه…

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد