پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

بحران مالی و اعتباری که در حال حاضر کشورهای دنیا با آن مواجه هستند در بدو امر از بخش مسکن ایالات متحده آغاز و به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرده است. سو مدیریت اعتباری در ایالات متحده در بروز بحران تأثیر قاطع داشته است. در گزارشی که از نظرتان می‌گذرد درس‌های ناشی از بحران مالی آمریکا به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و رهنمودهایی برای مقابله با بحران ارائه شده است.

فهرست مطالب

- مقدمه

- ریشه‌های بحران

- اثرات بحران مالی آمریکا

- دیدگاه‌های صندوق بین‌المللی پول نسبت به بحران مالی آمریکا

- اثرات جانبی بحران

- درس‌های ناشی از بحران مالی آمریکا

بحران مالی آمریکا و درس‌های ناشی از آن (شماره 6)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد