پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

اغلب کشورهای دنیا به منظور مقابله به بحران مالی جهانی یا کاهش اثرات آن بر اقتصاد ملی به تدوین بسته‌های نجات یا طرح‌های ویژه محرک اقتصادی اقدام کرده‌اند. از آنجا که آگاهی از راهکارهای کشورها برای مقابله با دامنه بحران یا تخفیف آثار آن از اهمیت زیادی برخوردار است در این گزارش کوشش شده است که ویژگی‌های برخی از بسته‌های نجات یا راهکارهای مورد استفاده کشورهای دنیا برای مقابله با بحران مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

- مقدمه

- اقدامات چین

- اثرات بحران مالی بر هند

- اثرات بحران مالی بر اقتصاد مالزی

- اثرات بحران مالی بر اقتصاد سنگاپور

- اثرات کلی بحران بر اقتصاد کشورهای ASEAN

- اثرات بحران مالی بر اقتصاد ترکیه

- اثرات بحران مالی اخیر بر اقتصاد ایران

- منابع و ماخذ

راهکارهای ارائه‌شده در چند کشور منتخب برای مقابله با بحران مالی جهانی (شماره 10)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد