پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

نهادهای مالی بین‌المللی برای رشد تجارت جهانی در سال 2009 سناریوهای متعددی ترسیم کرده و پیش‌بینی نموده‌اند که بحران مالی جهانی موجبات کاهش نرخ رشد تجارت بین‌المللی را در سال 2009 فراهم خواهد کرد. در نتیجه بحران مالی اخیر تعدادی از کشورها بار دیگر خط مشی‌های حمایتی را احیا کرده و برخی از تعهدات خود را در قبال WTO نقض کرده‌اند. گزارش چشم‌انداز تجارت جهانی در سال 2009 این موارد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

فهرست مطالب

- چشم‌انداز تجارت جهانی در سال 2009

- منابع و ماخذ و توضیحات

چشم‌انداز تجارت جهانی در سال 2009 (شماره 11)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد