پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

هر سال بالغ بر 1000 میلیارد دلار در دنیا صرف تحقیق و توسعه می‌شود یافته‌های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر، توسعه رفاه جامعه و تحولات اقتصادی- اجتماعی بین‌المللی و تراکم ثروت در تعدادی از کشورهای دنیا بوده است. در گزارشی که از نظر خوانندگان می‌گذرد فرایند تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی مورد بررسی واقع شده و رهنمودهایی برای جهتدهی پژوهش‌ها به سمت تجاری شدن ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

- مقدمه

- انواع تحقیق

- اهمیت توجه به نوآوری در یافته‌های پژوهشی

- مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

تولید ایده، ارزشیابی ایده تولیدشده، توسعه ایده و بررسی کاربردی کردن آن، تحلیل تجاری کالا، تست Beta و بازارسنجی، جنبه‌های فنی و اجرایی، تجاری شدن

- پیش‌بینی نیازهای آتی بشر که برآورد آنها به همت پژوهشگران نیاز دارد

- رهنمودهایی برای جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت تجاری شدن

- منابع و ماخذ

روش‌های تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی (شماره 15)

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد