ردیف

موضوع

سال

#

1

عضو هیات موسس موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

1381

 

2

عضو هیات موسس انجمن مهندسی صنایع ایران

1377

 

3

عضو هیات موسس مرکز پژوهشی صنعتی آریانا بهسان

1380

 

4

عضو هیات موسس کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران

1376

 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد