مهندسي صنايع، علم و هنري تخصصي در علوم اجتماعي، فيزيکی و رياضيات مي باشد.

اين تعريف مهندسي صنايع را به عنوان رشته اي گسترده  مرتبط با يکپارچه سازي ديدگاه هاي گوناگون در محيط هاي توليدي و خدماتي معرفي مي کنند.

 

مهندسان صنايع، سيستم هاي يکپارچه اي از نيروي انساني، فن آوري و سرمايه را براي ايجاد سرمايه گذاري هاي رقابتي طراحي مي کنند. 

بخشي از يک مهندس صنايع بودن يادگيري چگونگي برقراري تعادل بين تغييرات و نیز منافع و هزینه ها است.

 

 

یک مهندس صنایع:

  • يکپارچه کننده است. سیتم های مختلف را با هم هماهنگ می کند؛
  • بین زمان، هزینه، کیفیت، سود تعادل ایجاد می کند؛
  • طراح سیستم های مختلف است؛
  • تحليل گراست ، مشکلات را شناسایی می کند و راه حل می‌دهد؛
  • مدير و برنامه ریزی سازمانها و بخش های تولیدی و خدماتی است.

 

در زمینه مهندسی صنایع تعاریف زیادي ارائه شده است . بیشتر این تعاریف شامل مؤلفه هایی است که از دیدگاههاي متفاوتی بیان شده است . به طور مثال انجمن اعتباربخشی به مهندسی و فناوري ، مهندسی صنایع را اینگونه تعریف مینماید:

مهندسی صنایع حرفه اي است که از دانش ریاضیات و علوم طبیعی حاصل از مطالعه، تجربه و عمل با اعمال قضاوتها براي ارائه راه حل هاي اقتصادي ، به استفاده از مواد و نیروهاي طبیعت به نفع بشریت می پردازد.

انجمن مهندسی صنایع آمریکا (AIIE) مهندسی صنایع را اینگونه تعریف مینماید: مواد مهندسی صنایع رشته اي است که با طراحی ، پیاده سازي و بهبود سیستم هاي یکپارچه اي از انسان، تجهیزات و اطلاعات مرتبط میباشد . این رشته بر پایه دانش تخصصی در علوم ریاضی ، طبیعی ، اجتماعی و نیز قوانین و روشهاي تجزیه ، انرژي و تحلیل مهندسی و طراحی بنا شده است تا به کمک آنها به ارزیابی نتایج حاصل از سیستمهاي یکپارچه بپردازد.

هر دوي این تعاریف ، مهندسی صنایع را تشریح مینماید که جنبه هاي گوناگون محیط خدماتی و تولیدي را یکپارچه مینماید. مهندسی صنایع میآموزد که چگونه تغییرات را متعادل سازید.

فعالیتهاي مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد مینماید . مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره وري در مدیریت منابع انسانی ، روشها و فناوري اند . حال آن که سایر رشته هاي مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرآیندها و فرآورده ها میباشند .

مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مؤلفه هاي اصلی سیستمهاي مورد مطالعه آن را تشکیل میدهد. این مهندسان بستر لازم براي تعامل تخصصهاي مختلف و کارگروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح ،برنامه ریزي ، اجرا و نظارت بر عملکرد نظامهاي تولیدي خدماتی به شکل منسجم تر انجام میشود و در نهایت محقق شدن این مهم، به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها ، راحتی کارکنان ، کاهش هزینه ها ، ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر می شود .

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد