نگاه مهندسی صنایع به مسائل از زوایا و دیدگاههاي مختلف همانند توجه به خروجی و محصول سیستم، توجه به مشتري و یا نگرش به بهره وري سازمان قابل طرح و پیگیري میباشد که بر مبناي اصول فکري تقریباً یکسانی دنبال می گردد. اکنون باید دید که اصول فکري مهندسی صنایع بر چه عواملی استوار است.

 

 

در این راستا به طور خلاصه اصول فکري مهندسی صنایع ذیلاً ارائه شده است:

 

خلاقیت

فعالیت اصلی هر مهندس صنایع ارائه طرح براي بهبود سیستمهاي جاري و یا ارائه طرح جدید میباشد که به همین منظور قویاً نیاز به خلاقیت و نوآوري جهت ارائه طرحهاي نو و بدیع میباشد .

تفکر فراگیر

نگرش نظام مند و فراگیر برجسته ترین خصوصیت مهندسی صنایع است و اطلاق مهندسی صنایع و سیستمها به این رشته بی ارتباط با این نگرش نیست . نگرش فراگیر موجب میشود مسائل از کل به جزء و تعامل اجزا با هم مورد بررسی دقیق قرارگرفته و مدل کاملی از سیستمهاي مورد نظر آن به بهترین شکل طرح و بررسی می گردد.

رهبري گروه

هر سیستم که طرح میشود اگر بدرستی اجرا نشود منتج به نتیجه نخواهد شد بلکه حسن اجرا سیستم طراحی شده یک ضرورت مهم تلقی میشود . لذا آشنایی با کلیت سیستم مورد نظر و نقش اجزا در کارکرد صحیح آن این امکان را فراهم میآورد که هدایت و رهبري گروه کاري مجري سیستم با انگیزه بیشتري دنبال گردد و در واقع علاوه بر طراحی سیستم مورد نظر ، مهندسی صنایع سیستم هاي پیاده سازي و اجرا را نیز پی ریزي نموده و نقش رهبري گروههاي کاري را مؤثرتر دنبال می نماید .

 

مدیریت زمان

انجام کار بدون توجه به ظرف زمانی و تحویل به موقع خروجی مورد نظر سیستم ، ارزش زیادي نمی تواند داشته باشد . امروزه اهمیت زمان و فرصتهاي آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادي براي همگان واضح و بدیهی است. در این خصوص مهندسی صنایع با درك موضوع ، تکنیکهایی را بکار می گیرد که عامل زمان اجراي اجزاي کاري را در تمامی فرآیند هاي مورد توجه و مدیریت قرار می دهد .

ارتباط بهره وري و بهبود مستمر

اعتقاد به ارتقاء بهره وري و بهبود مستمر یک اصل با ارزش در مهندسی صنایع است . اکتفا به وضعیت فعلی جز در جا زدن و نتیجه دیگري نخواهد داشت . لذا مهندسی صنایع با پذیرش این مطلب که سطح دانش و مهارتها یک مقوله نسبی همواره سعی در افزایش بهره وري و بهبود وضعیت کاري نموده و سعی میشود همواره امور اثر بخش تر و کاراتر شود . نگرش بهبود مستمر این امکان را میدهد که هر روز به فکر ارتقاء هر چند به اندازه کوچک باشیم .

ذهن کنجکاو و یادگیري

یادگیري فرآیندي است که نمی توان بر آن حد و مرز تعیین کرد . مهندسی صنایع به منظور مطالعه و پیگیري مسائلهمواره به این نکته توجه دارد که هر مورد را ، منحصر به فرد بررسی نماید و جهت شناخت آن فرض بر این است که از تصورات ذهنی دوري نموده و سعی بر تعیین کشف واقعیتهاي حاکم بر اجزا و کل سیستم میباشد . لذا عدم بر وجود تعصب خاص به ماهیت فنی امور موجب میشود ذهنیت کنجکاو براي کشف حقایق نهفته در پدیده ها تقویت شود و مهندس صنایع با ذهن دژم کمتر می تواند راه حلهاي ابتکاري و راهگشا براي مسائل مورد نظر ارائه نماید1 .

_____________________________________________

1 ) منبع  : دانشنامه مهندسی صنایع تالیف سید علیرضا بطحایی و سید حسین بطحایی چاپ اول ۱۳۹۲

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد