چگونگی کمک شورای انجمن های علمی ایران به انجمن‌های عضو در وضعیت شیوع ویروس کرونا در جلسه هیأت مدیره شورا که سه شنبه 16 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. 

در این جلسه، سیدعلیرضا شجاعی یکی از اعضای هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران بر مکاتبه و پیگیری شورا از وزارت علوم مبنی بر تسریع در پرداخت حمایت مالی سال گذشته آن وزارت به انجمن های علمی تأکید کرد.

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد