ایده راه اندازی صندوقی برای حمایت از انجمن های علمی در هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران مطرح و طی چندین جلسه هیأت مدیره و نیز جلسات تخصصی با متخصصان و افراد مطلع و با تجربه اینگونه صندوق ها، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 

تعیین عنوان صندوق، اساسنامه، نحوه اداره، تعیین واحدهای مدیریتی صندوق، تعیین مصارف هزینه ها، تعیین حداقل و حداکثر مبلغ جهت تأسیس صندوق و ... از جمله مباحثی بود که به آنها پرداخته شد. 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد