نامگذاری هر سال، شعار نیست بلکه تعیین و تبیین راهبرد سال از سوی بالاترین مقام نظام است.

قوای سه‌گانه مکلف و موظفند به دور از شعارزدگی همچون نصب پلاکارد و برگزاری همایش و ارائه گزارش‌های متداول و روزمره، برای این راهبرد، راهکار و برنامه عملیاتی قابل سنجش تدوین نمایند بگونه‌ای که آثار اجرای آن تا پایان سال برای مردم محسوس و ملموس باشد.  

 

پس یادمان باشد، نامگذاری سال، شعار نیست بلکه راهبرد است. پلاکارد نمی خواهد بلکه برنامه عملیاتی و عزم اجرا لازم دارد. 

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو اسبق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، معاون آموزش و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد